نظر سنجی

عملکرد سایت چگونه بوده است ؟

نتایج

Loading ... Loading ...
کد خبر : 14212 تاریخ انتشار: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

طرح‎طرح های مطالعاتی پرگس و مپنا برای توسعه میدان کرنج بررسی شد

طرح‎طرح های مطالعاتی پرگس و مپنا برای توسعه میدان کرنج بررسی شد طرح های مطالعاتی کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا برای توسعه میدان کرنج در یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن کشور بررسی شد. به گزارش اهوازنو ؛تاکنون شرکت های مختلفی طرح های مطالعاتی خود را با هدف توسعه مخزن آسماری […]

طرح‎طرح های مطالعاتی پرگس و مپنا برای توسعه میدان کرنج بررسی شد

طرح های مطالعاتی کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا برای توسعه میدان کرنج در یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن کشور بررسی شد.

به گزارش اهوازنو ؛تاکنون شرکت های مختلفی طرح های مطالعاتی خود را با هدف توسعه مخزن آسماری میدان کرنج که قرار است به شیوه قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز قرارداد توسعه آن منعقد شود، ارائه داده اند که از میان آنها، NISOC برنامه دو شرکت مپنا و کنسرسیوم پرگس را به عنوان نزدیک‌ترین برنامه به طرح پیشنهادی خود انتخاب کرده است.
طرح پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا در کمیته مشاورین مدیریت مخازن با حضور مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری، اعضای کمیته مشاورین مخازن، برخی از اعضای کارگروه مذاکراتی این طرح و کارشناسان مربوطه، بررسی و اعضا نظرات خود را در مورد طرح های پیشنهادی ارائه دادند.
میدان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﻧﺞ با طول ۳۵ و عرض ۶ کیلومتر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ایران، در ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﯽ زاﮔﺮس، ﺣﺪود ١١۵ کیلوﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اهواز و ۴٠ کیلوﻣﺘﺮی ﺷﺮق راﻣﻬﺮﻣﺰ، در ﻣﺠﺎورت میادین ﭘﺎرﺳﯽ و ﭘﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎل و میدان آﻏﺎﺟﺎری در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد.
این میدان در ﺳﺎل ١٣۴۲ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻔـﺮ نخستین ﭼـﺎه در ﻣﺨـﺰن آﺳﻤﺎری ﮐﺸﻒ و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ۲ در ﺳﺎل ١٣۴۲ شمسی وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑـﺪه میدان ﻣﺸﺨﺺ شد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از این میدان نیز در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ١٣۴٣ آغاز شد.
تاکنون در این میدان در مجموع ۴٠ حلقه چاه حفاری شده است. ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی آﺳﻤﺎری و ﭘﺎﺑﺪه در این میدان، ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻣﯽ آن ﮔﺎزی است.
همچنین گفتنی است، تزریق ﮔﺎز در میدان ﮐﺮﻧﺞ با ﻫدف ﻓﺸﺎرافزایی ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اولیه ﮔﺎز در ستیغ ﻣﺨﺰن از تیرﻣﺎه ١٣٧١ آﻏﺎز شده اﺳـﺖ.

ارسال دیدگاه

logo-samandehi